Znak sprawy: 10/I/2018.                                                                                                             Wygiełzów, 22.11.2018 r.

 

  

                                               Zaproszenie do złożenia oferty cenowej            

1. Zamawiający: Muzeum – Nadwiślański  Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice, zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług przewozowych kolejką turystyczną na trasach wskazanych w Projekcie „Pociąg do Małopolski”.

Przedmiot zamówienia:

 • Świadczenie usług przewozowych kolejką turystyczną na trasach wskazanych w Projekcie Pociąg do Małopolski.
 • Kolejka turystyczna zostanie wydzierżawiona przez Zleceniodawcę na czas świadczenia usług przewozowych za kwotę czynszu 250,00 zł miesięcznie + VAT w roku 2019.
 • Zleceniobiorca zobowiązany będzie do realizowania zleceń Zleceniodawcy, zgodnie z wskazanymi przez Zleceniodawcę trasami przejazdów, na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie.
 • Zleceniobiorca będzie realizował przejazdy wskazane przez Zleceniodawcę – po poinformowaniu go przynajmniej z 24 godzinnym uprzedzeniem.
 • Zleceniobiorca będzie uprawniony do realizowania zleceń przewozowych we własnym zakresie. Zleceniodawca zobowiązany będzie do utrzymania kolejki turystycznej w należytym stanie technicznym, zgłaszania awarii oraz do utrzymania czystości (mycie i sprzątanie).
 • Garażowanie kolejki w okresie zimowym

Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało także:

 • prowadzenie strony internetowej Pociąg do Małopolski,
 • umieszczenie tras turystycznych wskazanych przez Zleceniodawcę,
 • umieszczenie oferty przejazdów turystycznych,
 • przyjmowanie zleceń na przejazdy.

Do obowiązków Muzeum (Zleceniodawcy) będzie należało:

 • ubezpieczenie kolejki turystycznej,
 • naprawy i przeglądy kolejki turystycznej.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia ustala się na dzień 01.01.2019r.

Termin zakończenia ustala się na dzień 31.12.2019r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

listownie na adres:

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Wygiełzów ul. Podzamcze 1, 32 – 551 Babice

osobiście – w sekretariacie Muzeum lub mailowo na adres dokumentacja@mnpe.pl

Oferty należy złożyć do dnia 29.11.2018 r do godziny 12:00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r godz. 12:15.

5. Warunki płatności:

Płatność na podstawie faktury VAT po zakończeniu kwartału.

Warunki płatności: do 14 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Dyrektor Muzeum – Marek Grabski

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Podzamcze 1

tel. 032/622-87-49, fax. 032/ 622-87-49

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

W załączeniu Formularz cenowy do oferty na wykonanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

Formularz cenowy

 


 

Znak sprawy: 10/I/2018.                                                                                                             Wygiełzów, 05.12.2018 r.

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zamówienia ofertowego.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec informuje
o rozstrzygnięciu w dniu 05.12.2018r postępowania ofertowego na:

Świadczenie usług przewozowych kolejką turystyczną na trasach wskazanych w Projekcie
„Pociąg do Małopolski”.

 

Informujemy, że do udziału w postepowaniu zaproszono oferenta:

 1. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3 32-500 Chrzanów

Informacja o postępowaniu została również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożono jedną ofertę:

 1. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3 32-500 Chrzanów

Muzeum złożyło zapytanie w postepowaniu którego głównym kryterium wyboru była cena. Jedyną złożoną ofertę stanowiła oferta Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

Oferent złożył ważną ofertę, proponując wysokość czynszu rocznego w kwocie 3.690,00 zł.

Wobec braku innych ofert oraz zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu oferta został przyjęta.