Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora
 Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec 

nr 5/2020

z dnia 2.03. 2020 r.
w sprawie Nadania Regulaminu Usługi Newsletter

 

Regulamin Usługi Newsletter

§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów, ul Podzamcze 1 32 – 551 Babice, zwane dalej „Muzeum”.

§2

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Muzeum na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje, które Muzeum będzie przesyłać za pomocą usługi Newsletter dotyczyć będą organizowanych przez  wydarzeń kulturalnych, a także informacji praktycznych oraz aktualności.

§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.mnpe.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe) oraz udzieli następujących zgód przez zaznaczenie check boxa:

 • Akceptuję Regulamin;
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Muzeum w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Muzeum drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail;

a następnie kliknie przycisk „Zatwierdź”. Na podany przez użytkownika adres e-mail Muzeum wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia chęci korzystania z usługi Newsletter. Kliknięcie
w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newsletter, należy:

 • Posiadać urządzenie połączone z siecią Internet;
 • posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
 • posiadać adres e-mail.

  §7

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: klikniecie w link „wypisz się z Newslettera”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newsletter.

  §8

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Wygiełzów, ul Podzamcze 1 32 – 551 Babice, tel. e-mail: sekretariat@mnpe.pl;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: nedzaodo@interia.pl, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu Usługi (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy (przesyłania Newslettera).
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub do czasu zakończenia wydawania Newslettera.
 7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i działania systemów informatycznych: Suport Mirosław Kryska, ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów.
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 12. §9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sekretariat@mnpe.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 3. §10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  1) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  2) zmiany możliwości technicznych;

3) zmiany przepisów prawa;

w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Muzeum usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.

 1. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content