INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, polegającej na realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych”

Ogłoszenie nr 67178 – 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Numer rejestru zamówień: 3/2017

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert w dniu 04.05.2017 r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty na sfinansowanie zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego określona przez Zamawiającego wynosi: 261.276,17 zł netto.

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia wynosi:

321.369,71 zł brutto.

Wykaz ofert złożonych w terminie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

SPDV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/10, 31 – 234 Kraków

GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oś. Złotej Jesieni 6, 31 – 826 Kraków

Oferując wykonanie zamówienia za cenę 284.130,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności

Umowa na wykonanie zadania zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień przyjęcia rozliczenia inwestycji nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019.

Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.

Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia częściami, proporcjonalnie do zaawansowania prac inwestycyjnych, zgodnie z harmonogramem Projektu, ustalonym przez Strony w oparciu o dokumentację projektową, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


Ogłoszenie nr 67178 – 2017 z dnia 2017-04-14 r.

 

Babice: Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak

 

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32551   Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.

Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

www.mnpe.pl/przetargi/

nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
Numer referencyjny: 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie następujących usług:

 • zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż;
 • przygotowanie i organizacja procesu budowlanego;
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót budowlanych i dostaw;
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo prac budowlanych i dostaw;
 • przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy;
 • nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
  2. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
  3. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) , a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji;
 • przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego;
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym;
 • inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku
  ze zmianami warunków określonych w umowach;
 • prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 • przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadań Inwestycyjnych;
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji;
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego;
 • rozliczenie końcowe Inwestycji;
 • przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania;
 • występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji
  i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji;
 • naliczanie i egzekwowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu;
 • archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
 • wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie,
 • opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora
 • organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe ;
 • przygotowanie umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych,
 • działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych;
 • odbiór dostaw (inspektorzy w branżach)
 • opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,
 • opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory)
 • opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu
 • przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność/rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i/lub przygotowaniem i przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność/ rozliczenie,
 • zarządzanie obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie;
 • dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu;
 • weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych;
 • wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu;
 • analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu.
 • analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu
 • prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5

Dodatkowe kody CPV:71520000-9, 79421000-1, 79211000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2019

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

 • Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej:
 1. 1 usługę w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym, obejmującym co najmniej roboty budowlane, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto;

Jako roboty budowlane Zamawiający uzna wykonanie wszelkich prac, określonych w kategorii CPV 4500000.

 1. 2 zamówienia polegające na rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy czym łączna wartość projektów wynosiła co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł brutto;
 2. 2 zamówienia polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI, pkt 7 ppkt 1) lit. a, według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

 • Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

 1. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży;
 2. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży
 3. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w ww. branży;

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).

 

 1. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, odpowiedzialną na nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą:
 2. znajomość zasad zarządzania projektami potwierdzoną posiadanym ważnym certyfikatem,
 3. znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów,
 4. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji zarządczej w co najmniej
  2 projektach,
 5. doświadczenie w prowadzeniu rejestru ryzyk wraz z monitorowaniem
  i zarządzaniem ryzykiem w co najmniej 1 projekcie,
 6. certyfikat Prince 2;
 7. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/ Koordynatora Projektu
  w co najmniej 3 projektach o łącznej wartości projektów co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł brutto.
 8. przynajmniej jedną osobą pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń – odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzoru finansowego nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu
  po stronie Wykonawcy, posiadającą:
 9. znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów,
 10. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dot. sprawozdawczości i raportowania w co najmniej 2 projektach,
 11. przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń w co najmniej 3 projektach o łącznej wartości projektów co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł brutto.
 12. przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcje Specjalisty ds. księgowych – odpowiedzialną za doradztwo w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadającą:
 13. znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów,
 14. przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat, przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń/księgowych w co najmniej 3 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500.000,00 zł brutto.
 15. wykształcenie wyższe kierunkowe /posiadającą minimum kwalifikacje pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 672 z późn. zm.)/ z zakresu rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 16. specjalista do spraw zamówień publicznych:
 17. wykształcenie wyższe kierunkowe;
 18. doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI, pkt 1 ppkt 1), według kryterium spełnia/nie spełnia.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie zespołu 30
kryterium społeczne 0

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 04/05/2017, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Ogłoszenia wraz z załącznikami