Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na 2018 r

Lp. Nr w planie zamówień publicznych Przedmiot zamówienia

 

Kody i nazwy według wspólnego słownika zamówień (CPV) Planowany termin rozpoczęcia procedury

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

1 1/2017

Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

I kwartał Przetarg nieograniczony
2 2/2018 Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zasilaniem elektrycznym stacji podnoszenia ciśnienia – dla potrzeb Zamku Lipowiec

 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

I kwartał Przetarg nieograniczony

 

 

Plan postępowań – pobierz