OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY- starszy specjalista ds. projektów, inwestycji i remontów

Nazwa jednostki zgłaszającej nabór : Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

1. Stanowisko – starszy specjalista ds. projektów, inwestycji i remontów dla realizacji zadania „Przebudowa  Muzeum  Pożarnictwa  w  Alwerni” – Oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów (SPR) RPO WM 2014-2020.

2. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla  w/w stanowiska obejmuje:

– koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowywanie dokumentacji związanej z projektem, tworzenie oraz nadzór nad harmonogramem realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań w projekcie ;

-współpraca z podmiotami zaangażowanymi  w realizację projektu;

-monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, harmonogramów i budżetu projektu;

– rozliczanie kosztów projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z Działem Rachunkowości Muzeum;

– wprowadzanie wymaganych zmian w projekcie;

– opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu inwestycyjnego

3. Charakter wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

– obywatelstwo polskie;

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nieposzlakowana opinia

Wymagania merytoryczne:

– doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych;

– znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;

– znajomość zagadnień z zakresu wdrażania projektu, zarzadzania projektem, rozliczaniem i sprawozdawczością projektu;

– praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy i zestawień;

– dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.


4. Cechy osobowości:
– zaangażowanie, dokładność, samodzielność
– własna inicjatywa.
– kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

5. Informacja o stanowisku pracy:

Wymiar czasu – ½ etatu

Rodzaj umowy – umowa na czas określony

Miejsce pracy – dopuszczalność pracy zdalnej

6. Pisemna oferta kandydata powinna zawierać:

– curriculum vitae

– dokumenty poświadczające  doświadczenie

– list motywacyjny

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli kandydat do pracy podaje więcej informacji niż określone zostało w art. 221 1 Kodeksu pracy tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

– formularz zgody (oświadczenie) dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Muzeum w aktualnościach: www.mnpe.pl i na BIP oraz w formie papierowej w sekretariacie Muzeum

7. Miejsce dostarczenia dokumentów:

Prosimy o przesyłanie wymaganej wyżej oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku udostępnienia na potrzeby rekrutacji adresu e-mail i numeru telefonu) pocztą na adres: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice lub osobiste złożenie wspomnianych dokumentów na dzienniku podawczym w Muzeum (dwór Drogini na terenie) do dnia 09.03.2020 r. do godz. 12.00. Dokumenty przesłane po tym terminie nie będą uwzględnianie w ramach naboru na stanowisko.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Komisję Kwalifikacyjną Muzeum.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content