Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referent ds. technicznych

oferta pracy

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Referent ds. technicznych
Wymiar czasu pracy : 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: min. Średnie ( mile widziane kierunki: informatyka, budownictwo, ochrona p. pożarowa, ubezpieczenia, znajomość i wiedza z zakresu sprzętu p.poz. i armatury)
  co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 2 lata stażu pracy w przypadku wyksztalcenia wyższego;
  • Dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego;
  • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
  • Umiejętność obsługi komputera.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane uprawnienia budowlane, elektroenergetyczne;
  • Znajomość programu MS Office;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;
  • Prawo jazdy kat.B
  • Znajomość prawa administracyjnego, doświadczenie w pracy w administracji min.3 lata
 3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku  referenta ds. technicznych:
 • Współuczestniczenie  w ustalaniu potrzeb oraz opracowaniu rocznych planów dotyczących, inwestycji, remontów oraz ich korekt , sprawozdawczość w tym zakresie,
 • Przygotowanie i realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • Współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi komórkami organizacyjnymi
 • Organizacja  przeglądów technicznych,
 • Bieżąca ewidencja prowadzonych zadań np. faktur, umów, projektów technicznych, potrzeb remontowych, orzeczeń technicznych,
 • Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych robót- prowadzenie ich ewidencji oraz egzekwowanie usterek w ramach udzielonej gwarancji,
 • Uczestniczenie w wizjach lokalnych oraz ich dokumentowanie ( w tym fotograficzne),
 • Przygotowywanie niezbędnych informacji, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej oraz opracowywanie okresowych ocen i analiz dotyczących zagadnień należących do komórki administracyjno-technicznej, przedkładanie wniosków bezpośredniemu przełożonemu.

  4. Zadania okresowe:
 • Sprawozdawczość
 • Udział w komisjach przetargowych
 • Bieżąca archiwizacja dokumentów

  5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
  • List motywacyjny,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 6. Warunki pracy na stanowisku referenta ds. technicznych:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca jednozmianowa;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini , który nie jest wyposażony w windę;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum, po terenie miast w celu wykonywania zakupów.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 16.08.2022 do godz. 14.00 na adres Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko referent ds .technicznych„.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content