Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Historyk

oferta pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Historyk
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy : 1/1
Miejsce wykonywania pracy : Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
– naukowe opracowywanie zbiorów
– opracowywanie kart katalogowych
– dbanie o bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie zborów, dbanie o muzealia swojego
działu , udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
– przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów ,
– prowadzenie badań terenowych i naukowych i opracowywanie ich wyników
– przygotowanie opracowań do wydawnictw muzealnych i innych,
– prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej,
-opracowywanie scenariuszy i katalogów wystaw stałych , czasowych i objazdowych,
– organizacja wystaw,
– oprowadzanie wycieczek i osób indywidualnych zwiedzających muzeum,
– wygłaszanie referatów na sesjach, prelekcjach, pogadankach, odczytach w szkołach i instytucjach
– organizacja imprez plenerowych oraz wydarzeń muzealnych,
– pozyskiwanie środków z funduszy pozabudżetowych,
– projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej.

Zadania okresowe:
– Sprawozdawczość
– Udział w komisjach przetargowych
– Bieżąca archiwizacja dokumentów

Od kandydatów oczekujemy:
– ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii.
– wiedzy merytorycznej i zainteresowania historią
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, skrupulatności, systematyczności,
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych.

Warunki pracy na stanowisku Historyk :
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;

  • Praca jednozmianowa;
  • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
  • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini, który nie jest wyposażony w windę;
  • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć;
– List motywacyjny;
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy;
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
-Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
– Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 25.11.2022 do godz. 14.00 na adres Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko Historyk”.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content