OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY WARTOWNIK – KONWOJENT

Wygiełzów dnia, 2 czerwca 2020r.

MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY WARTOWNIK – KONWOJENT

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Wolne stanowiska: 2

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie: zawodowe, średnie

– posiadanie licencji I-go st.

– obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– doświadczenie zawodowe,

1. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

–    Zapewnia bezpieczeństwo zwiedzających oraz pracowników na terenie Muzeum,

–    Ochrania mienie Muzeum przed kradzieżą , uszkodzeniem lub dewastacją,

–    Zapobiega zakłóceniom porządku na terenie Muzeum,

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

– oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

– kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

– posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w KWP,

– posiadać zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu kursu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wg programu określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.2016r. (Dz.i.poz.103 z 2016r.)

– posiadać licencję osoby dopuszczonej do posiadania broni

– posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w  KWP

– doświadczenie zawodowe min. 1 rok

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 18.06.2020 do godz. 12 .00 pod adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko wartownik-konwojent„.

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z „ Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (dwór) – sekretariat lub pod numerem telefonu 32/ 622-87-49

  1. Informacje dodatkowe:

Czas pracy : Równoważny system czasu pracy

Okres próbny 3 miesiące

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content