Nabór specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych – postępowanie II

Wygiełzów dnia, 20.11.2019r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Specjalista ds. inwestycji i  zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy : 1 etat

Planowany termin zatrudnienia : styczeń 2020r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywania postępowań oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zamówień udzielanych poza ustawę pzp do 30.00 EURO
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej (m.in. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów posiedzeń komisji przetargowych, odpowiedzi na pytania do SIWZ, korespondencji z wykonawcami)
 • konsultowanie zakresu dokumentacji z poszczególnymi decydentami;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej;
 • analiza złożonych ofert;
 • przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
 • reprezentacja przed KIO i przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniami odwoławczymi;
 • opiniowanie dopuszczalności wprowadzania zmian do umów o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowanie projektów umów dotyczących udzielanych zamówień,
 • bieżące kontrolowanie i dokumentowanie wykonywanych zamówień
 • prowadzenie inwestycji w Muzeum oraz rozliczanie projektów;

Od kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: zamówienia publiczne, prawo i administracja, ekonomia);
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • znajomość ustawy o muzeach;
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole;
 • obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office- w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w  państwowej instytucji kultury
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum vitae
 3. Kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności .
 4. 4.Kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego Stanowiska.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00-14.30 do dnia 11.12.2019r. do godz. 14.00 na adres Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”.

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych

Wybrani kandydaci  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub  na podany adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów wyłonionych na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Muzeum.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Z „Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum-NPE w Wygiełzowie i (dwór) – sekretariat

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content