Wygiełzów dnia, 11.01.2019

 

MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2019r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie: zawodowe, średnie

– obywatelstwo polskie

WYMAGANIA DODATKOWE

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Muzeum,

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– czuwanie nad bezpieczeństwem i całością wystawionych eksponatów w Dworze z Drogini

– utrzymanie czystości w przydzielonych obiektach Muzeum

– pomoc przy organizowaniu wystaw (przenoszeniu eksponatów) i innych wydarzeń kulturalnych

– utrzymanie czystości ekspozycji, biur, toalet we dworze

– oprowadzanie turystów po ekspozycji w dworze

WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.nr 101,poz.926 z późn.zm.)

– kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 04.02.2019 do godz. 14 .00 pod adres: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko kwalifikowanego opiekuna ekspozycji”.

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z „ Regulaminem naboru” można zapoznać się w Muzeum – NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (dwór) – sekretariat lub pod numerem telefonu 32/ 622-87-49

Informacje dodatkowe:

Czas pracy: Równoważny system czasu pracy

Okres próbny 3 miesiące