INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

Znak postępowania: 3/I/2021

Wygiełzów, 16.07.2021 r.

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzieleni zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji jako najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1

Przemysław Woźniak

Usługi Ogólno – Budowlane

Brzeźnica Leśna 39A, 21-104 Niedźwiada

Cena brutto: 387 450,00 zł

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów ramach kryteriów oceny ofert –  w sumie 100 pkt.

Oferty złożone w postępowaniu wraz z przyznanymi punktami:

Lp. Nr oferty Nazwa wykonawcy adres Cena oferty brutto 60%  Okres gwarancji 40%
1 Przemysław Woźniak Usługi Ogólno – Budowlane Brzeźnica Leśna 39A 21-104 Niedźwiada 387 450,00  zł 60 miesięcy
Suma punktów – 100 pkt 60,00 pkt 40,00 pkt
2 TOPATOTERA sp. z o.o. 44-190 Knurów, ul. Floriana 7 699 982,36  zł 60 miesięcy
Suma punktów: 73,21 pkt 33,21 pkt 40,00 pkt

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content