„Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”

Babice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510042030-N-2019
Data: 05-03-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (url): www.mnpe.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożono zgodnie z wymogami SIWZ, opakowanie oferty do chwili otwarcia było nienaruszone. Oferta złożona przez KRISBUD SP. Z O.O. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia; • cena oferty: 766.439,53 netto, co stanowi cenę oferty brutto 942.720,62 PLN • okres gwarancji: 36 miesięcy Wartość kosztorysowa zamówienia ustalona w dniu 11.09.2018 r. wynosi: 1.061.658,73 zł netto / 1.305.840,24 brutto i taką kwotę Zamawiający zabezpieczył na wykonanie zadania. Ponieważ wartość złożonych ofert znacząco przekraczała środki jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożono zgodnie z wymogami SIWZ, opakowanie oferty do chwili otwarcia było nienaruszone. Oferta złożona przez KRISBUD sp. z o.o. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia; • cena oferty: 766.439,53 netto, co stanowi cenę oferty brutto 942.720,62 PLN • okres gwarancji: 36 miesięcy Wartość kosztorysowa zamówienia ustalona w dniu 11.09.2018 r. wynosi: 421.814,57 zł netto / 518.831,92 brutto i taką kwotę Zamawiający zabezpieczył na wykonanie zadania. Ponieważ wartość złożonych ofert znacząco przekraczała środki jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

 

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego” 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511313-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540033575-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (url): www.mnpe.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”. 2.1 Przedmiotem zamówienia jest : zagospodarowanie terenu polegające na budowie ogrodu sensorycznego, mającego charakter poznawczo edukacyjny dla dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłu: wzroku, słuchu oraz dysfunkcjami fizycznymi. Celem ogrodu jest pobudzenie zmysłów i emocji poprzez możliwość doświadczenia różnych rodzajów nawierzchni, zapachów, kolorów. Uwzględniono także miejsce do aktywności fizycznej – integracyjny plac zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Zakłada się także wymianę nawierzchni przestrzeni ryneczku oraz obszarów ogrodu i przyległych, w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek. Obszar podzielony jest na cztery strefy: A – strefa wejścia, B – strefa ryneczku ze studnią, C – ogród sensoryczny i D – integracyjny plac zabaw dla dzieci. 2.2 Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, projekt zawiera rozwiązania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (w tym osób niepełnosprawnych). Przedmiot zamówienia ma charakter poznawczy, stymulujący rozwój intelektualny, skupienie uwagi; ma pełnić funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45311000-0, 45100000-8, 45212140-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożono zgodnie z wymogami SIWZ, opakowanie oferty do chwili otwarcia było nienaruszone.

Oferta złożona przez KRISBUD SP. Z O.O. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia;
• cena oferty: 766.439,53 netto, co stanowi cenę oferty brutto 942.720,62 PLN
• okres gwarancji: 36 miesięcy
Wartość kosztorysowa zamówienia ustalona w dniu 11.09.2018 r. wynosi: 1.061.658,73 zł netto / 1.305.840,24 brutto i taką kwotę Zamawiający zabezpieczył na wykonanie zadania.
Ponieważ wartość złożonych ofert znacząco przekraczała środki jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


  Wygiełzów, 01.03.2019 r

 

 Protokół z czynności otwarcia ofert

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”

 1. W dniu 01.03.2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z dnia 20 maja 2015 r. w składzie:
 • Piotr Bujakiewicz – przewodniczący komisji
 • Lucyna Pabian – zastępca przewodniczącego
 • Marcin Koziołek – sekretarz komisji
 • Agnieszka Oczkowska – członek komisji
 • Elżbieta Kożuch – członek komisji

Komisja przystąpiła do prac nad rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2019 r  pod numerem: 511313 – N – 2019.

2. Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy na drukach
ZP-1. O godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert złożonych
w przetargu. W otwarciu udział wzięli:

 • Piotr Bujakiewicz – przewodniczący komisji
 • Lucyna Pabian – zastępca przewodniczącego
 • Agnieszka Oczkowska – członek komisji
 • Elżbieta Kożuch – członek komisji

W otwarciu ofert uczestniczyli również:

 • Marek Grabski – dyrektor Muzeum

3. Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 421.814,57 zł netto / 518.831,92 brutto

4. Do chwili upływu terminu składania ofert, do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożono zgodnie z wymogami SIWZ, opakowanie oferty do chwili otwarcia było nienaruszone.

5. Po otwarciu oferty, Zamawiający odczytał jej treść:

Oferta złożona przez KRISBUD SP. Z O.O.

 1. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia;

cena oferty: 766.439,53 netto, co stanowi cenę oferty brutto 942.720,62 PLN

okres gwarancji: 36 miesięcy

6. Na tym etapie komisja zakończyła jawną część obrad i przystąpiła do oceny ofert w trybie zamkniętym.

Babice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511313-N-2019
Data: 06/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1, 32-551  Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-mail dokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (url): www.mnpe.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,

 


 

Nr rejestru zamówień 2/2019                                                                                       Wygiełzów, 21.02.2019r.

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”, numer ogłoszenia: 511313 – N – 2019, data zamieszczenia: 06.02.2019r.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego dużej ilości pytań Wykonawców dotyczących wyjaśnień projektu architektoniczno – budowlanego będącego załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 01.03.2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2019 r. o godzinie 10:15

 

W konsekwencji zmianie ulega treść następujących punktów SIWZ i otrzymują one brzmienie:

Rozdział 8, punkt 8.1:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godziny 10:00 w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1 (sekretariat). Oferty można składać
od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 14:00.

Rozdział 8, punkt 8.2:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 32-551 Babice, ul. Podzamcze 1,
Gabinet Dyrektora.

Rozdział 8, punkt 8.8:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej www.mnpe.pl dnia 01.03.2019 r. do godziny 15:00 informacje dotyczące:

 • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
  w ofertach.

Rozdział 7, punkt 7.15:

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu  otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

 1. nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
 2. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  32-551 Babice, ul. Podzamcze 1

OFERTA na: Budowę ogrodu sensorycznego i modernizację istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”

Nie otwierać przed dniem 01.03.2019 r. do godz. 10:00.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ oraz przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiążą wykonawców z chwilą powzięcia
do wiadomości.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

 


 

W związku ze złożonymi zapytaniami do w/w postępowania Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytania:

 1. Bruk drewniany — konieczne jest uszczegółowienie dotyczące materiału ( sosna, dąb, inne) oraz kształtu bruku (okrąglaki. kostka),
 2. Bruk klinkierowy — konieczne jest uszczegółowienie dotyczące kolorystyki oraz grubości bruku klinkierowego.
 3. Nawierzchnia z brukowca kamienia narzutowego — konieczne jest doprecyzowanie rodzaju kamienia na wykonanie nawierzchni.
 4. Nawierzchnia z brukowca kamienia łamanego — konieczne jest doprecyzowanie rodzaju kamienia na wykonanie nawierzchni – określenie rodzaju kamienia (granit, szarogłaz, inny), wielkości kształtu (kostka, łupek) oraz kolorystyki.
 5. Nawierzchnia Ecoraster — konieczne jest uszczegółowienie parametrów kratki: wysokość i grubość ścianek.
 6. Altana drewniana — konieczne jest doprecyzowanie kolorystyki — kolor naturalny lub barwienie na kolor.
 7. Stół do gliny i koło garncarskie — konieczne jest doprecyzowanie kolorystyki.
 8. Tabliczki gliniane z napisami w alfabecie Braila — czy Inwestor dopuszcza wykonane tabliczek innego materiału — technicznie może być to nie wykonalne w glinie ze względu na zachowanie materiału (glina) w trakcie procesu wypalania.
 9. Tabliczki z napisami a alfabecie Braila — tabliczki na pozostałych elementach – konieczne jest doprecyzowanie materiału oraz Czy napisy mają być do Odczytu przez osoby widzące. To samo dotyczy tabliczek glinianych.
 10. Ścianki sensoryczne — ścianka dotyk + zapach — trawy — konieczne jest doprecyzowanie szczegółów dotyczących wypełnienia ram.
 11. Ścianka na kwiaty — konieczne jest doprecyzowanie kolorystyki — kolor naturalny lub barwienie na kolor.
 12. Rysunek A009 — konieczne jest doprecyzowanie materiału na ścieżkę — opis na rysunku określa dla tej samej ścieżki dwa rodzaje materiału.
 13. Kwietnik przy wejściu — konieczne jest uszczegółowienie dotyczące kolorystyki siedzisk, brak opisu roślin do nasadzenia
 14. Plac zabaw — palisada elastyczna — konieczne uszczegółowienie określające wysokość palisady ponad teren placu zabaw w celu dobrania odpowiedniej wysokości palisady (dostępne wysokości od 40 do 100 cm).
 15. Ścieżka sensoryczna rys nr A007 – konieczne jest uszczegółowienie z jakiego materiału mają być wykonane obrzeża fragmentów ścieżki wypełnionych gliną, deskami, klinkierem itd. Posadzka drewniana – konieczny przekrój przez nawierzchnię wyjaśniający sposób montażu – na legarach, bezpośrednio na podbudowie lub inny.
 16. Ścianki sensoryczne – ścianka dotyk + zapach – trawy – ponownie proszę o doprecyzowanie szczegółów dotyczących wypełnienia ram okna trawami oraz sposobu nasadzenia traw w skrzynkach (płaskie tacki?).
 17. Cymbały kamienne – konieczne uszczegółowienie w zakresie zastosowanego materiału oraz wielkości kamieni (wymiary).

 

Odpowiedzi na pytania:

ad 1). bruk dębowy, kostka o wymiarach od 15 x 15 do 20 x 20 cm, wysokość kostki 8cm, kostka impregnowana, kolor naturalny

ad 2). bruk klinkierowy – wym. 10 cm x 20 cm , grubość min. 52 mm, kolor ceglany zbliżony do koloru z palety RAL 2001 (dopuszczalny jest inny odcień lub barwa o strukturze niejednorodnej zbliżona do podanego);

ad 3). kamień narzutowy – kamień polny, otoczaki płaskie; kolor jasno-szary (ze wskazaniem na materiały występujące lokalnie);

ad 4). kamień łamany – kwarcyt szaro-miodowy lub szary, piaskowiec twardy, dolomit, (ze wskazaniem na materiały występujące lokalnie), kostka o wymiarach 15±20 cm

ad 5). Ecoraster nie jest stosowany; nie usunięto błędu w części rysunkowej i opisowej projektu, właściwy materiał w przedmiarze poz.11

ad 6). altana – kolor naturalny drewna, impregnowane

ad 7). stół do gliny i koło garncarskie – kolory naturalne materiałów, impregnowane

ad 8). Tak, dopuszczalne szkło, metal w kolorze zbliżonym do koloru gliny (np. miedź);

ad 9). Materiał, jak wyżej. Napisy powinny być powtórzone do odczytu przez osoby widzące;

ad 10). Ramy drewniane w kolorach naturalnych; drewno – modrzew lub świerk, impregnowane

ad 11). Ścianka na kwiaty – kolor naturalny, impregnacja

ad 12). Ścieżki z kamieni płaskich, (jak w pkt. ad 3); ścieżki wyłożone wikliną  – wiklinowe witki w poprzek ścieżki. Kamienie/wiklina w stosunku 50/50;

ad 13). Siedziska kwietnika drewno naturalne modrzew lub świerk; rośliny: kwiaty i byliny o mocnych kolorach, np.:  pelargonia rabatowa, stokrotka trwała;

ad 14). Wysokość palisady podana jest na rysunku PZT/001 – 60 cm;

ad 15). Ścieżka sensoryczna rys. A007 – obrzeża betonowe w kolorze szarym lub piaskowym grubość  6 cm, wysokość 20 do 30 cm ;

posadzka drewniana: deski ułożone na legarach betonowych lub impregnowanych drewnianych 6 x 12 cm, śruby kryte, legary ułożone na utwardzonym podłożu;

załączony szkic – posadzka z desek

ad 16). załączamy szkic poglądowy skrzynek w przekroju; pojemniki powinny być szersze niż rama okien – powinny być dostępne z obu stron; załączony szkic jest propozycją ułożenia tarasowego ziemi pod rośliny;

ad 17). cymbały kamienne wykonane z granitu różnego rodzaju; od 5 do 8 elementów o różnej wysokości, obniżane co 5 cm; szerokość około 140 cm, wysokość max 25 cm. płyty kamienne zamontowane na stalowym stelażu; grubość płyt 5 cm;

 

Załączniki do odpowiedzi na zapytanie

 


 

Ogłoszenie nr 511313-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. 

Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec„Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, krajowy numer identyfikacyjny 12038571900000, ul. Wygiełzów ul. Podzamcze  1 32551   Babice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 646 28 10, e-maildokumentacja@mnpe.pl, faks 032 622 87 49.
Adres strony internetowej (URL): www.mnpe.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://mnpe.pl/budowa-ogrodu-sensorycznego-i-modernizacja-istniejacej-przestrzeni-sektora-malomiasteczkowego/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego” 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania jest: „Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”. 2.1 Przedmiotem zamówienia jest : zagospodarowanie terenu polegające na budowie ogrodu sensorycznego, mającego charakter poznawczo edukacyjny dla dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłu: wzroku, słuchu oraz dysfunkcjami fizycznymi. Celem ogrodu jest pobudzenie zmysłów i emocji poprzez możliwość doświadczenia różnych rodzajów nawierzchni, zapachów, kolorów. Uwzględniono także miejsce do aktywności fizycznej – integracyjny plac zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Zakłada się także wymianę nawierzchni przestrzeni ryneczku oraz obszarów ogrodu i przyległych, w sposób nawiązujący do tradycyjnych nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek. Obszar podzielony jest na cztery strefy: A – strefa wejścia, B – strefa ryneczku ze studnią, C – ogród sensoryczny i D – integracyjny plac zabaw dla dzieci. 2.2 Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, projekt zawiera rozwiązania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (w tym osób niepełnosprawnych). Przedmiot zamówienia ma charakter poznawczy, stymulujący rozwój intelektualny, skupienie uwagi; ma pełnić funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45220000-5
45311000-0
45100000-8
45212140-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-15   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda, polegające na zagospodarowaniu terenu, wykonaniu nasadzeń oraz montażu małej architektury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda, polegające na zagospodarowaniu terenu, wykonaniu nasadzeń oraz montażu małej architektury, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ, c) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4.4 i 4.5 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : – 5.000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego, prowadzącego postępowanie: Muzeum – Nadwiślański Park etnograficzny i Zamek Lipowiec): Nr 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, wpisując : „ wadium – : Budowa ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora małomiasteczkowego”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia – do dnia”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienia lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu i wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiących Załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik Nr 1 – dokumentacja projektowa:

 1. załącznik Nr 1.1 projekt budowlano architektoniczny;
 2. załącznik Nr 1.2 projekt budowlany – Instalacje elektryczne;
 3. załącznik Nr 1.3 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR);
 4. załącznik Nr 1.4 przedmiary (2szt.);

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu robót budowlanych;

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób;

Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego.

Ustawienia

Skip to content