OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE_POSTĘPOWANIE III

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU SKANSENOVA – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne_POSTĘPOWANIE III Ogłoszenie nr 500105-N-2018 z dnia 2018-01-03 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA ZAŁĄCZNIK NR…